Dick Wolff Management
Dick Wolff Management
Google

Voorwaarden en bepalingen

Hiernavolgend vindt u de voorwaarden en bepalingen voor incasso van Dick Wolff Management (DWM) in Triesen in het Vorstendom Liechtenstein. Stand: 09.2013. Alle voorwaarden en bepalingen tot nog toe worden hierdoor vervangen.


I. Omvang van het incassomandaat

De opdrachtgever machtigt en geeft de opdracht aan Dick Wolff Management (kortweg DWM) om uit zijnen hoofde vorderingen te innen. Hij overhandigt DWM alle vereiste documenten die noodzakelijk zijn om de vordering te laten gelden. DWM is verplicht en gerechtigd, alle maatregelen te nemen die voor de vordering geschikt zijn en aan de omstandigheden van de zaak en de juridische situatie beantwoorden. Buitengewoon kostelijke maatregelen (proces en dergelijke) worden enkel met toestemming van de opdrachtgever uitgevoerd. In zoverre wettelijk toegestaan, zal DWM namens en met de volmacht van de opdrachtgever maatregelen voor executoriaal beslag uitvoeren.


II. Schriftelijke correspondentie

Na verstrekking van de opdracht geschiedt de algehele schriftelijke correspondentie uitsluitend via DWM. De opdrachtgever is verplicht, teneinde een ordentelijke uitvoering van het incassomandaat te waarborgen, geen correspondentie met derden noch onderhandelingen te voeren. De opdrachtgever zal aanvragen van de schuldenaar en van derden, die verband houden met het toegekende mandaat, onverwijld doorsturen naar DWM voor afhandeling. Voorts is het derden verboden, de naam DWM jegens debiteuren als middel te gebruiken om druk tot betaling uit te oefenen.


III. Betalingsverkeer

Betalingen tot vereffening van de vorderingen die voor inning aan DWM werden overgedragen alsmede van de ontstane kosten dienen uitsluitend aan DWM te geschieden, dat de volmacht krijgt om het geld in ontvangst te nemen. Alle binnengekomen gelden worden onverwijld na afsluiting van het desbetreffende mandaat ter beschikking gesteld met verrekening met eventuele vorderingen die aan DWM toekomen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe, wanneer betalingen rechtstreeks aan hem geschieden, DWM onverwijld op de hoogte te stellen omtrent het bedrag en de waarde ervan.


IV. Aansprakelijkheid

DWM is enkel voor kwaad opzet en grove nalatigheid aansprakelijk. In het bijzonder is DWM niet verplicht, het verstrijken van verjaringstermijnen te bewaken en de afloop van deze termijnen door geschikte maatregelen te onderbreken of te belemmeren — in dier voege komt elke aansprakelijkheid van DWM te vervallen.


V. Beëindiging van het incassomandaat

Het incassomandaat eindigt met de volstrekte vereffening van de tot inning overgedragen vordering, met inbegrip van de interesten en ontstane kosten. Indien de opdrachtgever de incasso-opdracht om redenen die niet door DWM te verantwoorden vallen vroegtijdig opzegt, heeft DWM aanspraak op vergoeding van de hierdoor ontstaande en reeds ontstane kosten , binnen 10 dagen. Voorts behoudt DWM zich het recht voor, in dit geval de succesprovisie die eventueel aan DWM toekomt, eveneens krachtens de voorwaarden en bepalingen te gelde te maken. DWM heeft het recht, vóór definitieve vereffening van de vordering het mandaat op te zeggen indien de opdrachtgever zijn verplichtingen voor vergoeding van de incassokosten niet meer naleeft, indien hij blijvend inbreuk op de voorwaarden en bepalingen pleegt en indien hij DWM ertoe wil aanzetten, maatregelen te nemen die onfatsoenlijk zijn. DWM heeft daarenboven het recht het mandaat op te zeggen indien blijkt dat de vordering niet geïnd kan worden (bv. indien de schuldenaar sterft, de nabestaanden te veel schulden hebben en de erfgenamen zich op de noodlijdendheid van de nabestaanden beroepen).


VI. Documentatie

De opdrachtgever ontvangt na beëindiging van het incassomandaat alle documentatie die hij bij afsluiten van het incassocontract aan DWM ter beschikking had gesteld en heeft aanspraak op vrijgave van alle titels en executorische documenten. Tot aan de vereffening van alle vorderingen die aan DWM jegens de opdrachtgever toekomen, heeft DWM — met uitsluiting van een eventuele bewaarplicht — het recht op inhouding van de hierboven onder paragraaf 1 vermelde documenten.


VII. Incassokosten

DWM rekent voor zijn activiteiten de opdrachtgever de kosten aan overeenkomstig een afzonderlijke kostentabel; DWM zal zich tevens inspannen om deze kosten, voor zover toegestaan, op de schuldenaar te verhalen. In zoverre DWM hier niet schriftelijk afstand van heeft gedaan, behoudt het zich het recht voor, de kostentarieven met onmiddellijke ingang aan de omstandigheden aan te passen.


VIII. Salvatorische clausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn, blijven desalniettemin de overige bepalingen geldig. In een dergelijk geval dient de ongeldige voorwaarde dusdanig opgevat of aangevuld te worden dat het met de oorspronkelijke bepaling beoogde economische doel bereikt wordt.


IX. Toepasselijk recht

Voor de contractuele relatie tussen opdrachtgever en DWM is het recht van het Vorstendom Liechtenstein bepalend. Plaats van voltrekking en vestiging van de bevoegde rechtbank is Vaduz. DWM heeft het recht, ook aan het domicilie van de opdrachtgever een klacht in te dienen.

DWM – Dick Wolff Management
Industriestrasse 32 | 9495 Triesen | Vorstendom Liechtenstein
T +423 392 37 66 | F +423 392 37 69 | info@dwm.li